Jak tworzyć interaktywne wykresy?

Najłatwiejszy sposób aby budować interaktywne wykresy w R, to skorzystanie z pakietu rCharts (http://rcharts.io/).

Pakiet rCharts tworzy stronę HTML z osadzonymi bibliotekami JavaScript. Można korzystać z bibliotek NVD3, Highcharts, Leaflet i innych. Pełna lista znajduje się na stronie pakietu rCharts.

Poniżej przedstawimy kilka wybranych przykładów. Szczegółowa lista dostępnych opcji znajduje się na tej stronie.

Biblioteka NVD3

Wykresy wykorzystujące bibliotekę NVD3 można wykonać używać funkcji nPlot(). Szeroki opis dostępnych wykresów w tej bibliotece znajduje się tutaj http://nvd3.org/.

Wykres liniowy

Przedstawmy wykres liniowy na bazie danych o śmiertelności osób w różnych wieku. Dane pochodzą ze strony http://www.mortality.org/. Szczegółowy opis co znajduje się w której kolumnie znajduje się na na tej stronie.

Wybierzemy tylko dane z roku 2009 i pokażemy wyniki dla obu płci. Zacznijmy od wczytania danych.

przezycia <- archivist::aread("pbiecek/Przewodnik/arepo/609491e5ec491f240cbeafe377743e21") 
head(przezycia)
##  Year Age   mx   qx  ax   lx  dx  Lx   Tx  ex Gender
## 1 1958  0 0.06562 0.06249 0.24 100000 6249 95231 6863376 68.63 Female
## 2 1958  1 0.00474 0.00472 0.50 93751 443 93530 6768146 72.19 Female
## 3 1958  2 0.00173 0.00173 0.50 93308 162 93228 6674616 71.53 Female
## 4 1958  3 0.00119 0.00119 0.50 93147 111 93091 6581388 70.66 Female
## 5 1958  4 0.00085 0.00085 0.50 93036  79 92996 6488297 69.74 Female
## 6 1958  5 0.00071 0.00071 0.50 92957  66 92924 6395301 68.80 Female
przezycia2009 <- przezycia[przezycia$Year == 2009 &
               przezycia$Age != "110+",]

Przystępujemy do tworzenia wykresu.

Po zbudowaniu wykresu funkcją nPlot(), należy dookreślić szerokość i wysokość wykresy oraz nazwy osi.

library(rCharts)
p1 <- nPlot(mx ~ Age, group = "Gender", data = przezycia2009, type = "lineChart")
p1$chart(yScale = "#! d3.scale.log() !#")
p1$xAxis(axisLabel = 'Wiek')
p1$yAxis(axisLabel = 'Śmiertelność')
p1$set(width = 750, height = 590)
# p1$save("rCharts1.html", standalone=TRUE)

Następnie wykres jest gotowy do umieszczenia na stronie www. Wykres jest stroną html, można ją umieścić na innej stronie poleceniem iframe.

Wykres punktowy

Ta sama funkcja może być użyta do zbudowania wykresu punktowego. Wystarczy jako typ wskazać type="scatterChart".

Na poniższym przykładzie pracujemy z danymi o współczynniku liczby zgonów i urodzin na 1000 mieszkańców w różnych krajach. Dodatkowo pokazane jest jak można modyfikować informację o etykiecie.

library(SmarterPoland)
head(countries)
##        country birth.rate death.rate population continent
## 1     Afghanistan    34.1    7.7   30552   Asia
## 2       Albania    12.9    9.4    3173  Europe
## 3       Algeria    24.3    5.7   39208  Africa
## 4       Andorra    8.9    8.4     79  Europe
## 5       Angola    44.1    13.9   21472  Africa
## 6 Antigua and Barbuda    16.5    6.8     90 Americas
p2 <- nPlot(death.rate ~ birth.rate, group = "continent", data = countries, type = "scatterChart")
p2$xAxis(axisLabel = 'Zgonów na 1000 osób')
p2$yAxis(axisLabel = 'Urodzin na 1000 osób')
p2$chart(tooltipContent = "#! function(key, x, y, e){ 
 return 'Kraj: ' + e.point.country 
} !#")
p2$set(width = 750, height = 590)
# p2$save("rCharts2.html", standalone=TRUE)

Biblioteka MorrisJS

Biblioteka MorrisJS udostępnia inne ciekawe wykresy, głównie liniowe i słupkowe. Przegląd wykresów z tej biblioteki znajduje się na stronie http://morrisjs.github.io/morris.js/

library(tidyr)
eZycia <- przezycia %>%
 dplyr::filter(Age == 0) %>%
 dplyr::mutate(Year = as.character(Year)) %>%
 dplyr::select(Year, Gender, ex) %>%
 spread(Gender, ex)
head(eZycia)
##  Year Female Male
## 1 1958 68.63 63.03
## 2 1959 68.34 62.62
## 3 1960 70.63 64.81
## 4 1961 70.81 64.86
## 5 1962 70.54 64.55
## 6 1963 71.52 65.41
m1 <- mPlot(x = 'Year', y = c('Female', 'Male'), type = 'Line',
 data = eZycia, pointSize = 0, lineWidth = 1)
m1$set(width = 750, height = 590)
# m1$save("rCharts3.html", standalone=TRUE)

Biblioteka Leaflet

Biblioteka Leaflet jest świetnym narzędzie do przedstawiania danych na mapach.

Wystarczy skazać współrzędne początkowego widoku, dodać markery i można pokazywać interaktywną mapę.

map1 = Leaflet$new()
map1$setView(c(52.22, 21), zoom = 12)
map1$marker(c(52.22223, 21.00728), bindPopup = "Politechnika Warszawska, MiNI")
map1$marker(c(52.21167, 20.9815), bindPopup = "Uniwersytet Warszawski, MIM")
map1$marker(c(52.23925, 21.01742), bindPopup = "Uniwersytet Warszawski, Centrala")
# map1$save("rCharts4.html", standalone=TRUE)

Więcej

Kompletna lista wykresów wspieranych przez pakiet rCharts znajduje się na stronie http://www.rpubs.com/dnchari/rcharts.

results matching ""

  No results matching ""