Jak zbudować pierwszą aplikację

Aplikacja Shiny składają się z dwóch części, które zazwyczaj opisuje się w dwóch osobnych plikach. Jedna część opisuje interfejs użytkownika (plik ui.R), druga opisuje sposób przetwarzania danych (plik server.R).

Zacznijmy od określenia pierwszej prostej aplikacji. Jej działanie można zobaczyć na stronie Przewodnik/shiny0. Nie robi ona nic poza wyświetleniem tytułu i dwóch napisów.

Źródła tej aplikacji są dostępne pod adresem github/shiny0 oraz przedstawione są poniżej.

Plik ui.R wygląda następująco. Zagnieżdżona struktura funkcji odpowiada zagnieżdżeniu elementów HTML w aplikacji. Funkcja titlePanel() odpowiada za określenie tytułu. Funkcja sidebarLayout() odpowiada za stworzenie podziału strony na lewy i prawy panel. Funkcja p() i br() tworzą następnie HTMLowe tagi <p></p> oraz <br/>.

library(shiny)

shinyUI(fluidPage(
 titlePanel("Moja pierwsza aplikacja"),
 sidebarLayout(
  sidebarPanel(
   p("Tutaj jest lewy panel")
  ),
  mainPanel(
   br(),
   p("Tutaj jest prawy panel")
  )
 )
))

Ta aplikacja nie wymaga przetwarzana żadnych danych, dlatego też treść pliku server.R jest krótka, zawiera tylko pustą deklaracje utworzenia serwera Shiny.

shinyServer(function(input, output) {
})

Aby odtworzyć tę aplikacje na własnym komputerze należy w katalogu stworzyć dwa pliki ui.R i server.R a następnie przekopiować do nich powyżej przedstawione treści. Po otwarciu tych plików w programie RStudio w prawym górnym rogu powinna pojawić się ikonka Run App, której kliknięcie uruchomi aplikację. Inną możliwością uruchomienia aplikacji jest wywołanie funkcji shiny::runApp() ze wskazaniem katalogu w którym znajdują się oba pliki.

Uruchomienie aplikacji przez program RStudio spowoduje, że działa ona na lokalnym komputerze. Wgranie obu plików na serwer, na którym zainstalowana jest aplikacja Shiny Server spowoduje, że będziemy mogli tę aplikację udostępnić również innym użytkownikom.

Więcej o podstawowej strukturze aplikacji Shiny, oraz o tym jak stworzyć i uruchomić pierwszą aplikację, przeczytać można na stronie http://shiny.rstudio.com/tutorial/lesson1/.

results matching ""

  No results matching ""