Jak modyfikować styl wykresu?

Poza elementami związanymi z danymi, wykres zawiera również wiele elementów graficznych, które z danymi nie są zwiazane ale są ważne. Np. tytuł wykresu, wielkość opisów osi, położenie legendy, kolor linii pomocnicznych itp.

W pakiecie ggplot2 można takie elementy dookreślać na dwa sposoby. Można skorzystać z gotowego zestawu ustawień graficznych, swoistej skórki. Takie skórki są dostępne przez funkcje theme_.

Na poniższym przykładzie, dodanie do wykresu funkcji theme_excel() powoduje, że wykres wygląda jak z pakietu Excel.

Druga możliwość to zmiana poszczególnych elementów przez funkcję theme(). W ten sposób można przesunąć legendę, zmienić kolory osi, zwiększyć opisy osi i zmodyfikować podobne elementy wykresu.

Poniżej przedstawiamy ten sam wykres z zastosowaniem czterech różnych zestawów parametrów graficznych.

library(ggplot2)
library(SmarterPoland)

pl <- ggplot(na.omit(countries), aes(x = birth.rate, y = death.rate)) +
  geom_point(size=2, color="black") 

pl

plot of chunk mapowania9

pl + theme_excel()
## Error in eval(expr, envir, enclos): could not find function "theme_excel"
pl + theme_bw() +  theme(legend.position="none") +
  theme(text=element_text(size=20)) + ggtitle("theme_bw")

plot of chunk mapowania9

pl + theme_classic() +  theme(legend.position="none") +
  theme(text=element_text(size=20)) + ggtitle("theme_classic")

plot of chunk mapowania9

I co dalej?

results matching ""

    No results matching ""