Jak modyfikować skale?

Opisując mechanizm mapowania napisaliśmy, że wystarczy określić jaka zmienna ma być zamapowana na jaki atrybut i pakiet ggplot2 już będzie wiedział jak dobrać kolory / kształty.

Co jednak zrobić jeżeli nie podoba nam się zaproponowana skala kolorów / kształtów? Rozwiązaniem może być nadpisanie skali dla mapowania.

Funkcje z klasy scale_atrybut_wartosc pozwalają na określenie jak ma wyglądać mapowanie na określony atrybut. Możemy ręcznie wskazać kształty / koloru lub możemy wskazać funkcję, która za nas wyznaczy kolory / kształty.

Poniżej przedstawiamy trzy przykłady skali dla kształtów i kolorów. Pierwsza to domyślna skala, druga jest wybierana zgodnie z określonym schematem a trzecia określa wprost jakie wartości mają odpowiadać kolejnym kontynentom.

library(ggplot2)
library(SmarterPoland)
library(ggthemes)

pl <- ggplot(na.omit(countries), aes(x = birth.rate, y = death.rate, shape=continent, color=continent)) +
  geom_point(size=5) 

pl

plot of chunk mapowania7

pl + scale_color_brewer(type="qual", palette = 3)

plot of chunk mapowania7

pl + scale_color_manual(values = c("red4", "red1", "green4", "green1", "grey"))

plot of chunk mapowania7

pl + scale_shape_cleveland()

plot of chunk mapowania7

pl + scale_shape_manual(values=LETTERS)

plot of chunk mapowania7

results matching ""

    No results matching ""