Jak tworzyć panele?

Jedną z ciekawych możliwości pakietu ggplot2 jest przedstawianie wyników dotyczących podgrup danych na sąsiednich panelach.

Panele mają taki sam układ współrzędnych, przez co łatwiej jest porównywać zależności pomiędzy nimi.

Panele tworzy się funkcją facet_grid() lub facet_wrap(). Poniżej przedstawiamy przykład w którym każdy panel przedstawia inny kontynent, ale też do każdego panelu dodano w tle punkty przedstawiające wszystkie dane. Ułatwia to orientacje jak dla różnych kontynentów wyglądają współczynniki narodzin i zgonów na tle pozostałych krajów.

Grupy można wyróżniać też kolorami korzystając z tylko jednego panelu (drugi przykład poniżej). Ale taki wykres jest czytelny tylko, jeżeli grup jest niewiele. Dla dużej liczby grup panele są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.

library(ggplot2)
library(SmarterPoland)

ggplot(na.omit(countries), aes(x = birth.rate, y = death.rate)) +
  stat_ellipse(color="red4")+
  geom_point(data=countries[,-5],size=1,color="grey") +
  geom_point(size=2, color="red") + 
  facet_wrap(~continent)

plot of chunk mapowania6

ggplot(na.omit(countries), aes(x = birth.rate, y = death.rate, color=continent)) +
  stat_ellipse()+
  geom_point(size=2)

plot of chunk mapowania6

results matching ""

    No results matching ""