Jak umieszczać elementy kontrolujące w aplikacji?

Największą zaletą aplikacji Shiny jest ich responsywność. A więc nie tylko możemy oglądać wyniki raz zadeklarowanych analiz, ale ustawiając określone parametry aplikacji możemy oglądać wyniki dla różnych wariantów parametrów.

Przedstawimy to na przykładzie dwóch dodatkowych kontrolek w naszej aplikacji. Jedna kontrolka będzie opisywała który serial ma być analizowany, a druga określi czy ma być dorysowywana linia trendu dla poszczególnych sezonów.

Opisaną poniżej aplikację można zobaczyć pod adresem Przewodnik/shiny2. Kody źródłowe dostępne są pod adresem github/shiny2.

Dodanie obsługi kontrolek również wymaga zmian w obu częściach opisujących aplikację. W pliku ui.R należy wskazać gdzie mają znaleźć się kontrolki i jakie wartości mogą one przyjmować. W pliku server.R należy określić jak zachowanie aplikacji ma zależeć od wskazań użytkownika.

Zacznijmy do pliku ui.R. W poniższej deklaracji do lewego panelu dodano wywołania dwóch funkcji.

 • Funkcja selectInput() tworzy rozwijaną listę wyboru. W takiej liście należy określać jakie wartości są możliwe do wskazania (choices), jaka wartość powinna być domyślnie wybrana (selected) oraz do jakiego obiektu ma być zapisany wybór użytkownika (inputId).
 • Funkcja checkboxInput() tworzy przycisk wyboru. Należy określić w nim jaka ma być początkowa wartość przycisku (value) oraz do jakiego obiektu ma być zapisany wybór użytkownika (inputId).
library(shiny)
library(PogromcyDanych)

nazwySeriali <- sort(levels(serialeIMDB$serial))

shinyUI(fluidPage(
 titlePanel("Oceny kolejnych odcinków seriali'"),
 sidebarLayout(
  sidebarPanel(
   selectInput(inputId = "wybranySerial", 
         label = "Wybierz serial do analizy",
         choices = nazwySeriali,
         selected = "Friends"),
   checkboxInput(inputId = "liniaTrendu",
          label = "Czy zaznaczyć linię trendu?",
          value = TRUE)
  ),
  mainPanel(
   plotOutput("trend"),
   verbatimTextOutput("model")
  )
 )
))

W pliku server.R, wewnątrz funkcji *Output można odwoływać się do wartości kontrolki poprzez listę input. I tak input$wybranySerial będzie napisem określającym jaki serial użytkownik wybrał a input$liniaTrendu będzie wartością logiczną TRUE/FALSE określającą czy przycisk jest zaznaczony czy odznaczony.

Wewnątrz funkcji *Output można dowolnie odwoływać się do wartości kontrolek. Za każdym razem gdy użytkownik zmieni wartość kontrolki zostaną wykonane wszystkie wyrażenia, zawierające w swojej treści odwołania do zmienionej kontrolki. Wyniki tych wyrażeń zostaną przeliczone na nowo i uaktualnione w oknie aplikacji.

library(PogromcyDanych)
library(ggplot2)

shinyServer(function(input, output) {
 output$trend = renderPlot({
  serial <- serialeIMDB[serialeIMDB$serial == input$wybranySerial, ]

  pl <- ggplot(serial, aes(id, ocena, size=glosow, color=sezon)) +
   geom_point() + xlab("Numer odcinka")
  if (input$liniaTrendu) {
   pl <- pl + geom_smooth(se=FALSE, method="lm", size=3)
  }
  pl
 })

 output$model = renderPrint({
  serial <- serialeIMDB[serialeIMDB$serial == input$wybranySerial, ]

  summary(lm(ocena~id, serial))
 })
})

Przykład działania takiej aktualizacji można zobaczyć na stronie http://mi2.mini.pw.edu.pl:8080/Przewodnik/shiny2.

results matching ""

  No results matching ""