Jak testować stworzony pakiet?

Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go., Konfucjusz.

Bardzo ważnym i bardzo zaniedbywaną częścią tworzenia pakietów jest przygotowywanie testów weryfikujących czy funkcjonalności (wciąż) działają.

Dla programu R przygotowano kilka różnych rozwiązań pozwalających na integracje testów dla kodu.

W przypadku budowania pakietów, lekkim i wygodnym rozwiązaniem dla tworzenia testów jest pakiet testthat.

Dodajemy testy

Testy dodajemy w plikach R do katalogu tests/testthat w pakiecie.

Aby dodać ten katalog do naszego pakietu, wraz z potrzebnymi zależnościami, wystarczy wykonać instrukcję use_testthat() z pakietu devtools.

Przygotuje ona całą niezbędną infrastrukturę dla testów w pakiecie.

use_testthat("kupPanAuto")
## Error: Can't find 'kupPanAuto'.

Jak wyglądają testy jednostkowe

Nazwa testy jednostkowe bierze się stad, że testy weryfikują poprawność poszczególnych jednostek/modułów. Zazwyczaj wykorzystuje się je by przetestować poszczególne funkcje.

Test to wywołania funkcji test_that(), która przyjmuje dwa argumenty.

 • Pierwszym jest nazwa testu. Gdyby podczas wykonania pojawił się błąd, ta nazwa ułatwi określenie co nie działa.
 • Drugi parametr to lista oczekiwań. Czyli funkcji rozpoczynających się od expect_.... Funkcje te sprawdzają, czy wywołanie funkcji kończy się oczekiwanym rezultatem, wartością, błędem, ostrzeżeniem, napisem itp.

Trzy przykładowe testy przestawione są poniżej.

test_that("Result is a number",{
 expect_true(is.numeric(jakaCena("Kia", 2010)))
})
test_that("An invalid number of parameters",{
 expect_error(jakaCena())
 expect_error(jakaCena("Kia"))
})
test_that("Results are correct",{
 expect_equal(round(jakaCena("Kia", 2010)),
        44544)
 expect_equal(round(jakaCena("Kia", 2011)),
        65989)
})

Jak wykonać testy?

Aby wywołać wszystkie testy z katalogu tests wystarczy wywołać funkcję test() a pakietu devtools.

Jeżeli test zostanie wykonany bez błędów wyświetli się jako kropka. Jeżeli z błędami, wyświetli się informacja o tym co to za test.

library(devtools)
test("kupPanAuto")
Loading kupPanAuto
Testing kupPanAuto
1...
1. Error: Result is a number -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
could not find function "jakaCena"

I believe in you!

Jak przetestować pakiet?

Aby pakiet został przyjęty na CRAN nie wystarczy, że funkcje działają poprawnie.

Pakiet musi spełniać listę określonych warunków dotyczącej formatowania (Camel Case dla tytułów, niezbyt długie linie, poprawna dokumentacja, wykonywalne przykłady), czy spójności opisu.

Do weryfikacji, czy pakiet jest zgodny z wszystkimi wymogami można wykorzystać funkcję check().

Wszystko co nie jest określone jako OK należy poprawić.

check("kupPanAuto")

results matching ""

  No results matching ""