Jak określać geometrię?

Geometria określa kolekcje kształtów, które prezentują dane. Mogą to być punkty (patrz geom_point()), linie, prostokąty, obszary, praktycznie dowolne kształty.

Lista dostępnych obecnie geometrii dostępna jest na stronie http://docs.ggplot2.org/current/. Pakiet ggplot2 ma również mechanizmy pozwalające na tworzenie dowolnych nowych geometrii, np. przedstawianie danych za pomocą małych choinek.

Poniżej przedstawiamy przykłady geometrii geom_dotplot (ułożone na sobie punkty), geom_violin (skrzypce), geom_line (linie).

library(ggplot2)
library(SmarterPoland)

ggplot(countries, aes(x = continent, y = birth.rate)) +
  geom_dotplot(binaxis = "y", stackdir = "center")

plot of chunk mapowania3

ggplot(countries, aes(x = continent, y = birth.rate, color=continent, fill=continent)) +
  geom_violin()

plot of chunk mapowania3

library(tidyr)
countries %>% 
  gather(rate, values, birth.rate, death.rate) %>%
  group_by(continent, rate) %>%
  summarise(values = mean(values, na.rm=TRUE)) %>%
  ggplot(aes(x = rate, y = values, group=continent, color=continent)) +
  geom_line(size=2) +
  geom_point(size=4)

plot of chunk mapowania3

results matching ""

    No results matching ""