Jak badać rozkład dwóch zmiennych?

Jak badać łączny rozkład dwóch zmiennych ilościowych?

Do analizy zależności dwóch zmiennych ilościowych najczęściej stosuje się współczynniki korelacji liniowej (Pearsona) i monotonicznej (Spearmana).

Jednak zawsze o ile czas i miejsce na to pozwala należy uzupełnić taką analizę analizą graficzną (kiedy może nie pozwalać? Jeżeli badać chcemy korelacje dla 1000 zmiennych, każdej z każdą nie narysujemy).

Pokażmy przykłady kiedy i jak poradzą sobie te współczynniki. Wykorzystamy do tego kwartet Francisa Anscombe'a.

library(ggplot2)
attach(anscombe)

cor(x1, y1)
## [1] 0.8164205
cor(x1, y1, method="spearman")
## [1] 0.8181818
ggplot(anscombe, aes(x1, y1)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", color="grey", se=FALSE)

plot of chunk unnamed-chunk-1

cor(x2, y2)
## [1] 0.8162365
cor(x2, y2, method="spearman")
## [1] 0.6909091
ggplot(anscombe, aes(x2, y2)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", color="grey", se=FALSE)

plot of chunk unnamed-chunk-2

cor(x3, y3)
## [1] 0.8162867
cor(x3, y3, method="spearman")
## [1] 0.9909091
ggplot(anscombe, aes(x3, y3)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", color="grey", se=FALSE)

plot of chunk unnamed-chunk-3

cor(x4, y4)
## [1] 0.8165214
cor(x4, y4, method="spearman")
## [1] 0.5
ggplot(anscombe, aes(x4, y4)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", color="grey", se=FALSE)

plot of chunk unnamed-chunk-4

Jak badać łączny rozkład dwóch zmiennych jakościowych?

Łączny rozkład pary zmiennych jest często przedstawiony za pomocą tablicy kontyngencji, macierzy liczb.

Jednak nawet małe macierze jest często trudno zrozumieć. Analiza korespondencji jest techniką, która może to umożliwić / ułatwić.

Tabela kontyngencji

Rozważmy macierz zliczeń dla pary zmiennych, oznaczmy ją przez MM

Y \ X x1x_1 x2x_2 xcx_c
y1y_1 n11n_{11} n12n_{12} ... n1cn_{1c}
... ... ...
yry_r nr1n_{r1} nr2n_{r2} ... nrcn_{rc}

Aby zbadać współwystępowanie poziomów, wygodniej jest pracować na macierzy znormalizowanej, oznaczmy ją przez SS

S=(1rTM1c)1M, S = (1^T_r M 1_c)^{-1}M,

gdzie 1c1_c oznacza kolumnowy wektor jedynek o długości cc.

W kolejnym kroku wyznaczmy brzegowe częstości, oznaczmy je jako wektory ww

wr=(1rTM1c)1M1c w_r = (1^T_r M 1_c)^{-1}M1_c

wc=(1rTM1c)11rTM w_c = (1^T_r M 1_c)^{-1}1^T_{r}M

Możemy teraz wyznaczyć różnicę pomiędzy obserwowaną macierzą częstości a oczekiwaną, przy założeniu niezależności.

W=Swrwc W = S - w_r w_c

Dekompozycja

Z macierzy WW można odczytać, które komórki występują częściej niż wynikałoby to z przypadku. Jednak wciąż tych liczb jest tak dużo, że trudno je wszystkie zauważyć.

W celu prezentacji całej macierzy stosuje się uogólnioną dekompozycję SVD na trzy macierze

W=UΣVT, W = U \Sigma V^T, takie, że UU i VV są ortonormalne względem wektorów wrw_r i wcw_c a Σ\Sigma jest macierzą diagonalną. Czyli

UTdiag(wr)U=VTdiag(wc)V=I. U^T diag(w_r) U = V^T diag(w_c) V = I.

Czasem wyprowadza się ten rozkład jako zwykłe SVD ze znormalizowanej macierzy (OE)/sqrt(E)(O-E)/sqrt(E).

Diagonalna macierz Σ\Sigma określa wkład kolejnych wektorów w wyjaśnienie macierzy WW.

Jeżeli elementy w odpowiadających sobie kolumnach macierzy UU i VV mają ten sam znak, to przełożą się one na wartość dodatnią w odpowiadającej im komórce macierzy WW.

Na wykresie zazwyczaj przedstawia się ładunki odpowiadające dwóm największym wartościom z macierzy Σ\Sigma. Im bliżej siebie i dalej od początku układu współrzędnych są poszczególne wartości, tym częstsze ich współwystępowanie.

Przykład

Przeprowadźmy graficzną analizę korespondencji dla danych o kolorach oczu i włosów.

library(ca)

(tab <- HairEyeColor[,,1])
##    Eye
## Hair  Brown Blue Hazel Green
##  Black  32  11  10   3
##  Brown  53  50  25  15
##  Red   10  10   7   7
##  Blond   3  30   5   8
anacor <- ca(tab)

plot(anacor)

plot of chunk unnamed-chunk-5

summary(anacor)
## 
## Principal inertias (eigenvalues):
## 
## dim  value   %  cum%  scree plot        
## 1   0.134288 90.8 90.8 *********************** 
## 2   0.013275  9.0 99.7 **            
## 3   0.000395  0.3 100.0              
##     -------- -----                 
## Total: 0.147958 100.0                 
## 
## 
## Rows:
##   name  mass qlt inr  k=1 cor ctr  k=2 cor ctr 
## 1 | Blck | 201 997 339 | -495 979 366 |  67 18 67 |
## 2 | Brwn | 513 890  11 | -50 767 10 |  20 123 15 |
## 3 | Red | 122 999  78 |  62 40  3 | -302 958 838 |
## 4 | Blnd | 165 999 572 | 711 987 621 |  80 13 80 |
## 
## Columns:
##   name  mass qlt inr  k=1 cor ctr  k=2 cor ctr 
## 1 | Brwn | 351 999 458 | -438 993 501 |  36  7 35 |
## 2 | Blue | 362 1000 374 | 379 940 387 |  96 60 250 |
## 3 | Hazl | 168 943  32 | -128 579 21 | -101 364 130 |
## 4 | Gren | 118 996 136 | 322 610 91 | -256 386 585 |

Zadania

Symulacyjnie zbadaj moce testów Spearmana i Pearsona jako funkcje wielkości próby. Porównaj wyniki dla różnych rozkładów korelowanych zmiennych.

results matching ""

  No results matching ""