Jak modyfikować układ współrzędnych?

Na wykresach dane są prezentowane w układzie współrzędnych. Układ jest ramą dla całego wykresu, domyślnie jest to rama kartezjańska.

Są jednak sytuacje, w których możemy chcieć tę ramę zmienić. Jeżeli przedstawiamy mapy to możemy chcieć wykorzystać inną projekcję. Możemy chcieć zamienić osie miejscami. Lub spowodować, że jedna z osi jest logarytmiczna lub pierwiastkowa. Jeżeli na osiach prezentowana jest ta sama jednostka to możemy zażyczyć sobie by zachowane były proporcje pomiędzy osią pionową a poziomą.

Wszystkie te rzeczy są możliwe przy odpowiednim określeniu układu współrzędnych.

Dla pakietu ggplot układ współrzędnych można określić funkcją coord_. Dla jednego wykresu określić można tyko jeden układ współrzędnych.

library(ggplot2)
library(SmarterPoland)

pl <- ggplot(na.omit(countries), aes(x = birth.rate, y = death.rate)) +
  geom_point(size=2, color="black") 

pl + coord_fixed()

plot of chunk mapowania8

pl + coord_flip()

plot of chunk mapowania8

results matching ""

    No results matching ""