Jak serializować obiekty z użyciem pakietu archivist?

W programie R wszystko jest obiektem. Każdy model, tabela, wykres, funkcja, wszystko jest obiektem, który żyje w pamięci aktualnie uruchomionej sesji R.

Często jednak pojawia się potrzeba zapisania, odszukania lub przesłania obiektu z jednej sesji R do innej. Takie operacje są wspierane przez bibliotekę archivist.

Omówimy ją poniżej w oparciu o typowe przypadki użycia.

Kluczowe pojęcia

Funkcja skrótu MD5 - kryptograficzna funkcja przypisująca każdemu dowolnemu ciągowi bajtów jednoznacznie wyznaczony hash, będący 32 znakami cyframi szesnastkowymi (256 bitów). Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/MD5

GitHub/Bitbucket - archiwa kodu w modelu cloud oparte o system Git/Mercurial

Repozytorium - zbiór obiektów wraz z API zapewniającym dodatkowo operacje wyszukiwania, odczytywania i zapisywania obiektów.

Repozytoria dzielimy na lokalne (umieszczone na dysku) i zdalne (w pakietach R lub na GitHub/Bitbucket).

Tag - etykieta opisująca zawartość obiektu, ułatwia odszukiwanie obiektów o określonych cechach.

Odzyskiwanie obiektów

Obiekty, które są już w repozytorium można odczytać funkcją aread().

Przykładowo poniższa linia odczyta z repozytorium graphGallery użytkownika pbiecek na Github obiekt o hashu f05f0ed0662fe01850ec1b928830ef32. Jest to wykres wykonany w pakiecie ggplot2.

archivist::aread("pbiecek/graphGallery/f05f0ed0662fe01850ec1b928830ef32")

plot of chunk archivist002

Aby odczytywać obiekty z lokalnego repozytorium, należy funkcją setLocalRepo() ustawić ścieżkę do repozytorium na dysku.

Następnie wystarczy wywołać funkcję aread() podając jako argument jedynie hash obiektu. Poniżej odczytamy w ten sposób model liniowy.

library(archivist)

(repoDir <- system.file("graphGallery", package = "archivist"))
## [1] "/Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.3/Resources/library/archivist/graphGallery"
setLocalRepo(repoDir)
aread("2a6e492cb6982f230e48cf46023e2e4f")
## 
## Call:
## lm(formula = Petal.Length ~ Sepal.Length + Species, data = iris)
## 
## Coefficients:
##    (Intercept)    Sepal.Length Speciesversicolor 
##      -1.7023       0.6321       2.2101 
## Speciesvirginica 
##      3.0900

Wyszukiwanie obiektów

Obiekty są zapisywane do bazy danych razem z tagami, które umożliwiają łatwe wyszukiwanie tych obiektów.

Przykładowe tagi to data utworzenia, klasa, nazwy zmiennych, informacje o zależnościach pomiędzy obiektami czy nazwa symbolu do którego przypisany jest obiekt.

Przykładowo, poniższa instrukcja odczytuje z repozytorium wszystkie obiektu klasy lm, które wśród predyktorów mają zmienną Sepal.Length.

models <- asearch("pbiecek/graphGallery",
         patterns = c("class:lm", "coefname:Sepal.Length"))
lapply(models, coef)
## $`18a98048f0584469483afb65294ce3ed`
## (Intercept) Sepal.Length 
##  -7.101443   1.858433 
## 
## $`2a6e492cb6982f230e48cf46023e2e4f`
##    (Intercept)   Sepal.Length Speciesversicolor Speciesvirginica 
##    -1.7023422     0.6321099     2.2101378     3.0900021

W podobny sposób można z lokalnego repozytorium odczytać wszystkie wykresy klasy gg, które na osi OX mają zmienną Sepal.Length,

Odczytajmy je i wyświetlmy na ekranie.

plots <- asearch(patterns = c("class:gg", "labelx:Sepal.Length"))
length(plots)
## [1] 2
library("gridExtra")
do.call(grid.arrange, plots)

plot of chunk archivist005

Historia obiektu

W odtwarzalnych obliczeniach kuszącą obietnicą jest możliwość odtworzenia historii obiektu, szczegółowych informacji jak obiekt był zbudowany. Gdyby to było możliwe, dla każdego wyniku moglibyśmy sprawdzić jak został on osiągnięty.

Z pakietem archivist to często jest możliwe. Trzeba tylko używać operatora %a% przy tworzeniu obiektów. Ten operator zapisuje do repozytorium wszelkie informacje potrzebne do odtworzenia obiektu.

library("archivist")
library("dplyr")
createLocalRepo("arepo", default = TRUE)
## Directory arepo did not exist. Forced to create a new directory.
iris %a%
 filter(Sepal.Length < 6) %a%
 lm(Petal.Length~Species, data=.) %a%
 summary() -> tmp
## Tracing lm(Petal.Length ~ Species, data = `__LHS`) on exit

Funkcją ahistory() można odtworzyć historię danego obiektu.

ahistory(tmp)
##  env[[nm]]               [ff575c261c949d073b2895b05d1097c3]
## -> filter(Sepal.Length < 6)       [d3696e13d15223c7d0bbccb33cc20a11]
## -> lm(Petal.Length ~ Species, data = .) [990861c7c27812ee959f10e5f76fe2c3]
## -> summary()               [050e41ec3bc40b3004bc6bdd356acae7]
ahistory(md5hash = "050e41ec3bc40b3004bc6bdd356acae7")
##  env[[nm]]               [ff575c261c949d073b2895b05d1097c3]
## -> filter(Sepal.Length < 6)       [d3696e13d15223c7d0bbccb33cc20a11]
## -> lm(Petal.Length ~ Species, data = .) [990861c7c27812ee959f10e5f76fe2c3]
## -> summary()               [050e41ec3bc40b3004bc6bdd356acae7]

Gdy obiekt jest zapisywany do repozytorium zapamiętywana jest też informacja o zainstalowanych pakietach. Można ją odtworzyć i odczytać.

sinfo <- asession("050e41ec3bc40b3004bc6bdd356acae7")
head(sinfo$packages)
## package  * version date    source    
## archivist * 2.0.4  2016-05-13 CRAN (R 3.3.0)
## assertthat  0.1   2013-12-06 CRAN (R 3.3.0)
## BetaBit  * 1.2.1  2016-05-26 CRAN (R 3.3.0)
## bitops    1.0-6  2013-08-17 CRAN (R 3.3.0)
## chron    2.3-47 2015-06-24 CRAN (R 3.3.0)
## colorspace  1.2-6  2015-03-11 CRAN (R 3.1.3)

Tworzymy repozytorium i wypełniamy je obiektami

Aby zbudować lokalne repozytorium można wykorzystać funkcję createLocalRepo().

Utwórzmy repozytorium arepo w lokalnym katalogu i uczyńmy je od razu domyślnym.

repo <- "arepo"
createLocalRepo(repoDir = repo, default = TRUE)

Zbudujmy przykładowy wykres i dodajmy go do repozytorium używając funkcji saveToLocalRepo(). Repozytorium domyślne jest określone, nie ma więc konieczności podawania go w funkcji saveToRepo().

library("ggplot2")
pl <- qplot(Sepal.Length, Petal.Length, data = iris)
saveToLocalRepo(pl)
## [1] "abf399fa855697165294a45a6a2280f3"
## attr(,"data")
## [1] "ff575c261c949d073b2895b05d1097c3"

Hash obiektu jest produkowany funkcją digest(). Możemy zawsze sprawdzić czy się zgadza dla odczytanego obiektu.

digest::digest(pl)
## [1] "abf399fa855697165294a45a6a2280f3"

Funkcjami showLocalRepo() i summaryLocalRepo() można wyświetlić statystyki dotyczące obiektów w repozytoriach.

showLocalRepo(method = "tags")
##              artifact
## 1 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
## 2 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
## 3 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
## 4 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
## 5 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
## 6 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
## 7 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
## 8 a2bdc39c3b30379a9b009970ec06d606
## 9 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
## 10 ff575c261c949d073b2895b05d1097c3
## 11 ff575c261c949d073b2895b05d1097c3
## 12 ff575c261c949d073b2895b05d1097c3
## 13 abf399fa855697165294a45a6a2280f3
##                       tag     createdDate
## 1                   format:rda 2016-05-29 23:57:47
## 2                    name:pl 2016-05-29 23:57:47
## 3                    class:gg 2016-05-29 23:57:47
## 4                  class:ggplot 2016-05-29 23:57:47
## 5              labelx:Sepal.Length 2016-05-29 23:57:47
## 6              labely:Petal.Length 2016-05-29 23:57:47
## 7            date:2016-05-29 23:57:47 2016-05-29 23:57:47
## 8                   format:rda 2016-05-29 23:57:47
## 9 session_info:a2bdc39c3b30379a9b009970ec06d606 2016-05-29 23:57:47
## 10                  format:rda 2016-05-29 23:57:47
## 11                  format:txt 2016-05-29 23:57:47
## 12 relationWith:abf399fa855697165294a45a6a2280f3 2016-05-29 23:57:47
## 13                  format:png 2016-05-29 23:57:47
summaryLocalRepo()
## Number of archived artifacts in Repository: 1 
## Number of archived datasets in Repository: 1 
## Saves per day in Repository: 
##       Saves
## 2016-05-29   3

Inne zastosowania

W połączeniu z funkcją trace() możemy dodać archiwizację wszystkich obiektów tworzonych przez określoną funkcje. Np. możemy do archiwum zapisać wszystkie modele liniowe zbudowane funkcją lm().

library("archivist")
createLocalRepo("allModels", default = TRUE)
## Directory allModels did not exist. Forced to create a new directory.
trace(lm, exit = quote(saveToLocalRepo(z)))
## Tracing function "lm" in package "stats"
## [1] "lm"

Lub możemy połączyć pakiet archivist z pakietem knitr i wszystkie obiekty określonej klasy wyprodukowane przez knitra dodać do repozytorium.

Funkcja addHooksToPrint () automatycznie dodaje uchwyty w podpisach rysunków, jest to bardzo wygodne do odzyskiwania obiektów.

Przykład działania tego połączenia można obejrzeć pod adresem http://bit.ly/1nW9Cvz

addHooksToPrint(class=c("ggplot", "data.frame"),
repoDir = "arepo", repo = "Eseje", user = "pbiecek", subdir = "arepo")

Dla repozytoriów można też przygotować listę wszystkich obiektów tam umieszczonych wraz z ich tagami. Przykład takiego katalogu znajduje się na stronie https://github.com/pbiecek/Eseje/tree/master/arepo

Lista funkcji w pakiecie archivist

results matching ""

  No results matching ""