Jak umieszczać wyniki analiz w aplikacji?

W poprzedniej części zobaczyliśmy jak wygląda struktura aplikacji. Jednak aplikacja, którą zbudowaliśmy nie robi nic ciekawego.

Zbudujmy teraz aplikację, która coś liczy i wyświetla to coś na ekranie. W przypadku poniższej aplikacji wynikiem będą dwa elementy: wykres i opis modelu liniowego.

Opisaną poniżej aplikację można zobaczyć pod adresem Przewodnik/shiny1. Kody źródłowe dostępne są pod adresem github/shiny1.

Dodanie wyników do aplikacji wymaga zmiany obu części deklaracji aplikacji. W pliku ui.R należy określić gdzie ma zostać umieszczony określony wynik, a w pliku server.R należy określić jak ma być liczony.

Zacznijmy od pliku ui.R.

Poniżej wklejamy uaktualnioną treść tego pliku. W miejscu gdzie tworzony jest prawy panel znalazły się wywołania dwóch funkcji

 • plotOutput(), wskazującej gdzie ma zostać umieszczony wykres o nazwie trend,
 • verbatimTextOutput(), wskazującej gdzie ma zostać umieszczony opis o nazwie model.

Funkcje osadzające obiekty w interfejsie html mają nazwy określające co jest osadzane (wykres, tabela, opis obiektu, strona html) i kończące się słowem Output.

library(shiny)

shinyUI(fluidPage(
 titlePanel("Oceny kolejnych odcinków serialu 'Przyjaciele'"),
 sidebarLayout(
  sidebarPanel(
   p("Tutaj jest lewy panel")
  ),
  mainPanel(
   plotOutput("trend"),
   verbatimTextOutput("model")
  )
 )
))

W pliku server.R muszą znaleźć się instrukcje tworzące obiekty trend i model.

Treść tego pliku przedstawiona jest poniżej. Istotne deklaracje doklejane są do listy output$. W przypadku obiektu trend jest on produkowany przez wyrażenie przekazane do funkcji renderPlot(). To wyrażenie tworzy wykres z użyciem pakietu ggplot2.

W przypadku modelu liniowego jest on tworzony wewnątrz funkcji renderPrint().

library(PogromcyDanych)
library(ggplot2)

shinyServer(function(input, output) {
 output$trend = renderPlot({
  przyjaciele <- serialeIMDB[serialeIMDB$serial == "Friends", ]

  ggplot(przyjaciele, aes(id, ocena, size=glosow, color=sezon)) +
   geom_point() + xlab("Numer odcinka")
 })

 output$model = renderPrint({
  przyjaciele <- serialeIMDB[serialeIMDB$serial == "Friends", ]

  summary(lm(ocena~id, przyjaciele))
 })
})

results matching ""

  No results matching ""