Jak zrobić pierwszy wykres?

Minimalna definicja wykresu w pakiecie ggplot2 składa się przynajmniej z trzech elementów.

  • Funkcja ggplot() tworzy zrąb wykresu. W tym miejscu deklaruje się parametry wspólne dla pozostałych elementów wykresu. Deklaracja może być pusta, ale zazwyczaj wskazuje się tutaj zbiór danych (poniżej countries) i mapowania (poniżej funkcja aes()).
  • Funkcje geom_/stat_ tworzą kolejne warstwy prezentacji danych, nazywane dalej geometriami. Poniżej wykorzystywana jest funkcja geom_point() tworząca warstwę z punktami.
  • Operator + łączy opisy kolejnych elementów wykresu.

Zbudujmy wykres, przedstawiający za pomocą punktów informacje o częstości narodzin i zgonów dla różnych krajów.

library(ggplot2)
library(SmarterPoland)

ggplot(countries, aes(x=birth.rate, y=death.rate)) + geom_point()

plot of chunk w1

Gramatyka zaimplementowana w pakiecie ggplot2 pozwala na budowę wykresów o strukturze przedstawionej na poniższej grafice. Składa się na z wielu elementów. Omówimy je jeden po drugim.

Szkielet gramatyki ggplot2

results matching ""

    No results matching ""