Skalowanie nie-metryczne

W ogólnym przypadku macierz podobieństw DD może być wyznaczana w dowolny sposób. Mogą być to subiektywnie wyznaczane podobieństwa, oparte o subiektywne rankingi, pomiary odległości pomiędzy napisami, sekwencjami DNA, strukturami przestrzennymi białek, zdjęciami, dowolnymi obiektami.

W wielu sytuacjach podobieństwa mają na celu wyłącznie uporządkowanie obiektów ale nie mają samodzielnej interpretacji. Przykładowo, jeżeli porównujemy owoce, można określić, że jabłko jest bardziej podobne do gruszki niż do jagody. Takie względne podobieństwo możemy zapisać liczbami, ale wartość tych liczb nie musi mieć znaczenia, znaczenie będzie miało wyłącznie uporządkowanie.

Skalowanie nie-metryczne pozwala na znalezienie reprezentacji, która odwzorowuje kolejność odległości pomiędzy parami obiektów a nie odległość pomiędzy obiektami.

Wprowadźmy następującą funkcję zniekształcenia (tzw. funkcję ang. stress).

stress=i,j(f(dij)xixj)2i,jxixj2 stress = \sqrt{ \frac{\sum_{i,j} (f(d_{ij}) - ||x_i - x_j||)^2}{\sum_{i,j} ||x_i - x_j||^2} }

We wzorze powyżej f()f() oznacza monotoniczną rosnącą funkcję przekształcającą odległości pomiędzy obiektami ale zachowującą ich kolejność. Ta funkcja jest również optymalizowana w procesie minimalizacji współczynnika stressstress.

Ogólny schemat algorytmu skalowania nie-metrycznego jest następujący.

 1. Wyznacz początkowa konfigurację (może być losowa, lub oparta o skalowanie klasyczne),
 2. Wyznacz macierz odległości pomiędzy obiektami w bieżącej konfiguracji δi,j=xixj\delta{i,j} = ||x_i - x_j||,
 3. Wykonaj regresję porządkową odległości δij\delta_{ij} na oryginalne odległości dijd_{ij}, dij=f(δij). d_{ij} = f( \delta_{ij} ). Zamiast przeprowadzać regresję porządkową (ang. isotonic regression) można też estymować f()f(), na bazie tej regresji wyznacz d^ij\hat d_{ij},
 4. Wyznacz bieżącą wartość funkcji stressstress stress=i,j(dijδ^ij)2i,jdi,j2, stress = \sqrt{ \frac{ \sum_{i,j} (d_{ij} - \hat\delta_{ij})^2 }{ \sum_{i,j} d^2_{i,j} } },
 5. Na bazie gradientu funkcji stressstress uaktualnij współrzędne reprezentacji xix_i.

Jak przeprowadzić skalowanie nie-metryczne w R?

Funkcja isoMDS() z pakietu MASS wyznacza skalowanie niemetryczne.

Poniżej zastosujemy ją na tych samych danych co w poprzednim rozdziale.

library(ggplot2)
library(ggrepel)
library(MASS)
library(cluster)

glosowania <- archivist::aread("pbiecek/Przewodnik/arepo/3eab62451d26be6d14fe99dda69675ca")
podobienstwa <- daisy(glosowania[,-(1:2)])

mds2 <- isoMDS(podobienstwa, k = 2)
## initial value 11.618214 
## iter  5 value 6.680174
## iter 10 value 5.892581
## iter 15 value 5.805270
## final value 5.776026 
## converged
projekcja <- as.data.frame( mds2$points )
projekcja$klub <- glosowania[,2]
projekcja$imie <- glosowania[,1]

ggplot(projekcja, aes(V1, V2, label=imie)) + 
 geom_point(aes(color=klub)) +theme_bw()

plot of chunk glosowania3

Zaznaczmy na tym wykresie pozycje liderów klubów.

ggplot(projekcja, aes(V1, V2, label=imie)) + 
 geom_point(aes(color=klub)) +
 geom_text_repel(data=projekcja[c(268, 348, 139, 259, 168, 309, 223),]) +theme_bw()

plot of chunk glosowania4

Inne materiały

results matching ""

  No results matching ""