Jak badać rozkład jednej zmiennej?

W tym rozdziale przedstawimy podstawowe narzędzia analizy rozkładu zmiennych ilościowych i jakościowych. Wykorzystamy do tego bazę danych dotyczących posłów z 8 kadencji Sejmu. Dane pobierane są bezpośrednio z Internetu z serwisu GitHub.

poslowie <- archivist::aread("pbiecek/Przewodnik/arepo/2977e638f6d6b9d504c10fc29d779d42")

head(poslowie)
##  Glosow          Klub Wyksztalcenie           Zawod
## 1 10500 Prawo i Sprawiedliwość     wyższe       poseł na Sejm
## 2 18514 Prawo i Sprawiedliwość     wyższe      parlamentarzysta
## 3  7275 Platforma Obywatelska     wyższe     agroprzedsiębiorca
## 4 15668        Kukiz'15     wyższe specjalista ds. medialnych
## 5 12021 Prawo i Sprawiedliwość     wyższe      poseł na Sejm RP
## 6  7935        Kukiz'15 średnie ogólne        dziennikarz
##     ImieNazwisko DataUrodzenia MiejsceUrodzenia Wiek
## 1   Adam Abramowicz  1961-03-10  Biała Podlaska 55.03
## 2  Andrzej Adamczyk  1959-01-04   Krzeszowice 57.21
## 3  Zbigniew Ajchler  1955-11-21    Szamotuły 60.33
## 4 Adam Andruszkiewicz  1990-06-30     Grajewo 25.70
## 5   Waldemar Andzel  1971-09-17     Czeladź 44.50
## 6     Piotr Apel  1984-02-08     Warszawa 32.10

Zmienna ilościowa

W zbiorze danych poslowie mamy kilka zmiennych ilościowych.

Czy potrafisz je wskazać?

Z pewnością należą do nich Wiek i Glosow.

Średnia

Jaki jest średni wiek posłów?

x¯=i=1nxi/n. \bar x = \sum_{i=1}^n x_i / n.

mean(poslowie$Wiek)
## [1] 50.47728

Średnia obcięta / ucinana

A średnia obcięta, wyznaczona na podstawie 60\% środkowych obserwacji?

mean(poslowie$Wiek, trim=0.2)
## [1] 51.14928

Mediana

Mediana bliska średniej, czyżby brak skośności?

median(poslowie$Wiek)
## [1] 52.015

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe zmiennej wiek.

σ^=i=1n(xix¯)2/(n1) \hat \sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar x)^2 / (n-1)}

sd(poslowie$Wiek)
## [1] 11.02564

Rozstęp

Jaka jest najmniejsza i największa wartość przyjmowana przez zmienną Wiek?

range(poslowie$Wiek)
## [1] 23.52 77.54

Rozstęp kwartylowy

Ile wynosi rozstęp kwartylowy (różnica pomiędzy 3. a 1. kwartylem)?

IQR(poslowie$Wiek)
## [1] 17.0125

Skośność

Przyjmując mr=i(ximu)r/nm_r = \sum_i (x_i - mu)^r / n

Typ: 1

g1=m3/m23/2 g_1 = m_3 / m_2^{3/2}

Typ: 2 (domyślny w SAS i SPSS),

G1=g1n(n1)/(n2). G_1 = g_1 \sqrt{n(n-1)} / (n-2).

Typ: 3 (domyślny w R)

b1=m3/s3=g1((n1)/n)3/2. b_1 = m_3 / s^3 = g_1 \left((n-1)/n\right)^{3/2}.

Wszystkie trzy estymatory są nieobciążone dla modelu normalnego.

skewness(poslowie$Wiek)
## [1] -0.2378142

Kurtoza / miara spłaszczenia

Aby ją wyznaczyć potrzebujemy pakietu e1071.

Kurtozę można liczyć na kilka sposobów.

Typ: 1

g2=m4/m223. g_2 = m_4 / m_2^2 - 3.

Typ: 2 (domyślny w SAS i SPSS), nieobciążony estymator kurtozy dla r. normalnego.

G2=((n+1)g2+6)(n1)/((n2)(n3)) G_2 = ((n+1) g_2 + 6) * (n-1) / ((n-2)(n-3))

Typ: 3 (domyślny w R)

b2=m4/s43=(g2+3)(11/n)23. b_2 = m_4 / s^4 - 3 = (g_2 + 3) (1 - 1/n)^2 - 3.

Więcej o porównaniu tych estymatorów D. N. Joanes and C. A. Gill (1998), Comparing measures of sample skewness and kurtosis. The Statistician, 47, 183–189.

library(e1071)
kurtosis(poslowie$Wiek)
## [1] -0.7027684

Kwantyle

Wybrane kwantyle zmiennej wiek.

W pakiecie R zaimplementowanych jest 9 różnych metod liczenia kwantyli, zobacz argument type.

quantile(poslowie$Wiek, c(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9))
##   10%   25%   50%   75%   90% 
## 34.6090 42.2375 52.0150 59.2500 63.9130

Odchylenie medianowe

Odchylenie medianowe

mad=1.4826median(abs(xmedian(x))) mad = 1.4826 * median(abs(x - median(x)))

Stała 1.48261/Φ(1)(3/4)1.4826 \approx 1/ \Phi^(-1)(3/4) jest wybrana by wartość oczekiwana była równa odchyleniu standardowemu dla modelu normalnego.

mad(poslowie$Wiek)
## [1] 12.32782

Najważniejsze statystyki

summary(poslowie$Wiek)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  23.52  42.24  52.02  50.48  59.25  77.54

Wykres pudełkowy

boxplot(poslowie$Wiek, col="grey", horizontal = TRUE)

plot of chunk unnamed-chunk-13

Histogram

Histogram jest bez wątpienia najpopularniejszą statystyką graficzną przedstawiającą rozkład jednej zmiennej. Przedstawia liczby wartości zmiennej w poszczególnych przedziałach (te przedziały nazywane są również klasami lub kubełkami). Deklaracja tej funkcji (pomijając argumenty graficzne) jest następująca:

hist(x, breaks = "Sturges", freq = NULL, probability = !freq,
   right = TRUE, plot = TRUE, labels = FALSE, ...)

Argument x określa wektor wartości, dla których histogram ma być wyznaczony, argument breaks określa podział zakresu zmienności wektora x na przedziały, argument freq określa, czy przy rysowaniu histogramu mają być zaznaczane frakcje, czy liczebności elementów w przedziałach. Argument right określa, czy przedziały mają być traktowane jako domknięte prawostronnie, czy lewostronnie, argument plot określa, czy histogram ma być rysowany, czy tylko wyznaczany ma być opis histogramu, argument labels pozwala na wskazanie wektora napisów, które będą naniesione na słupki odpowiadające kolejnym przedziałom.

Jeżeli nie podamy liczby przedziałów, to zostanie ona dobrana w zależności od liczby obserwacji oraz zmienności danej zmiennej. Do określania liczby i szerokości przedziałów służy argument breaks. Jeżeli podamy za wartość tego argumentu liczbę, to będzie ona potraktowana jako sugestia oczekiwanej liczby automatycznie wyznaczonych przedziałów (tylko sugestia ponieważ funkcja hist() może liczbę nieznacznie zwiększyć lub zmniejszyć). Jeżeli podany będzie wektor liczb, to będzie on uznany za wektor punktów rozdzielających przedziały (przedziały nie muszą mieć równych szerokości). Jeżeli argumentem będzie napis, to zostanie on zinterpretowany jako nazwa algorytmu do wyznaczenia liczby przedziałów (możliwe wartości to "Sturges", "Scott", "FD" i "Freedman-Diaconis".

hist(poslowie$Wiek, col="grey")

plot of chunk unnamed-chunk-14

Domyślnie, funkcja hist() na osi poziomej zaznacza liczebności obserwacji w poszczególnych klasach. Jeżeli chcemy wyznaczyć proporcje, to należy funkcji hist() podać argument freq=FALSE lub (równoważnie) probability=TRUE.

Dystrybuanta empiryczna

Inną przydatną statystyką do opisu rozkładu wektora obserwacji jest dystrybuanta empiryczna. Do wyznaczania dystrybuanty empirycznej służy funkcja ecdf(), której wynikiem jest funkcja wyznaczająca dystrybuantę empiryczną.

plot(ecdf(poslowie$Wiek), las=1)

plot of chunk unnamed-chunk-15

Jądrowy estymator gęstości

Idea jądrowego estymatora gęstości polega na wyznaczeniu oceny gęstości w danym punkcie na podstawie koncentracji obserwacji w okolicy tego punktu. Obserwacje położone bliżej interesującego punktu wpływają na oceny gęstości z większą wagą niż obserwacje bardziej oddalone. Szablon tych wag określony jest przez parametr nazywany jądrem. Za to, które obserwacje są uznawane za bliskie odpowiada parametr nazywany szerokością okna, szerokością pasma lub też stopniem wygładzenia.

Deklaracja funkcji density() jest następująca:

density(x, bw = "nrd0", adjust = 1, kernel, weights = NULL, 
      window = kernel, n = 512, from, to, ...)

Argument x określa wektor wartości, dla których chcemy wyznaczyć ocenę gęstości. Argumenty from i to określają początek i koniec przedziału, w którym wyznaczona ma być gęstość, argument \verb|n| określa liczbę punktów, w których wartość gęstości ma być wyznaczona (gęstość wyliczana jest dla regularnej siatki punktów). Parametry kernel i bw służą do określenia rodzaju jądra i szerokości okna. Wynikiem funkcji density() jest obiekt klasy density, którego składowe przechowują wartości ocen gęstości we wskazanych punktach. Obiekty tej klasy można przedstawiać graficznie przeciążoną funkcją plot().

Domyślnie, ocena gęstości wyznaczana jest z użyciem jądra gaussowskiego. Przeglądając plik pomocy dla funkcji density() zainteresowany czytelnik odkryje jak wykorzystywać inne jądra i czym one się różnią.

Szerokość pasma (szerokość okna) można ustalić ręcznie lub wskazać regułę wyboru szerokości okna, która automatycznie wybierze najodpowiedniejszą szerokość. W pakiecie stats zaimplementowanych jest pięć różnych metod automatycznego wyboru szerokości pasma.

Domyślnie stosowana jest ,,reguła kciuka'' (stosowana gdy bw="nrd0") zaproponowana przez Silvermana. Zgodnie z tą regułą szerokość okna h wyznaczana jest ze wzoru

hbw.nrd0=0.9min(σ^,IQR/1.34)n1/5, h_{bw.nrd0} = 0.9 \min(\hat \sigma, IQR/1.34) n^{-1/5},

gdzie σ^\hat \sigma to ocena odchylenia standardowego, IQR to rozstęp kwartylowy z próby a nn to liczba obserwacji. Magiczna stała 1.341.34 bierze się stąd, że dla rozkładu normalnego IQR/1.34σIQR/1.34 \approx \sigma.

Inną popularną regułą kciuka jest reguła Scott'a, stosowana gdy bw="nrd"

hbw.nrd=1.06σ^n1/5. h_{bw.nrd} = 1.06 \hat \sigma n^{-1/5}.

Można wybrać też inne reguły wyboru szerokości pasma, np. oparte o metodę walidacji krzyżowej (ang. cross validation), nieobciążoną dla argumentu bw="ucv" i bciążoną dla argumentu bw="bcv", lub estymator typu plug-in Sheathera Jonesa (dla argumentu bw="SJ"). W większości przypadków najlepsze wyniki dla oceny szerokości pasma otrzymuje się wykorzystując metodę Sheathera Jonesa.

plot(density(poslowie$Wiek, bw=1), las=1)

plot of chunk unnamed-chunk-16

plot(density(poslowie$Wiek, bw=3), las=1)

plot of chunk unnamed-chunk-16

Współczynnik Giniego

Krzywa Lorenza pokazuje jaki procent obserwacji ,,posiada'' skumulowany procent wartości.

Dla wieku nie miałoby to sensu, ale możemy ten współczynnik wyznaczyć dla liczby zebranych głosów.

library(ineq)

ineq(poslowie$Glosow, type="Gini")
## [1] 0.3905105
plot(Lc(poslowie$Glosow),col="darkred",lwd=2)

plot of chunk unnamed-chunk-17

Zmienna jakościowa

W zbiorze danych poslowie mamy kilka zmiennych jakościowych

Z pewnością należą do nich Klub, Wyksztalcenie, Zawod itp.

Tabele liczebności

table(poslowie$Wyksztalcenie)
## 
##                        średnie ogólne 
##               1               16 
## średnie policelane/pomaturalne        średnie zawodowe 
##               12               10 
##             wyższe      zasadnicze zawodowe 
##              419               2
prop.table(table(poslowie$Wyksztalcenie))
## 
##                        średnie ogólne 
##          0.002173913          0.034782609 
## średnie policelane/pomaturalne        średnie zawodowe 
##          0.026086957          0.021739130 
##             wyższe      zasadnicze zawodowe 
##          0.910869565          0.004347826

Wykres paskowy

par(mar=c(2,10,2,1))
barplot(table(poslowie$Wyksztalcenie), horiz = TRUE, las=1)

plot of chunk unnamed-chunk-19

results matching ""

  No results matching ""