Jak szukać partycji w oparciu o metodę k-medoidów?

Największą zaletą algorytmu k-średnich jest efektywność obliczeniowa. Wyznaczanie średnich i przypisywanie do najbliższej średniej jest algebraicznie szybkie, łatwo się zrównolegla, przez co można stosować te algorytm do dużych baz danych.

Niestety, jak widzieliśmy, opiera się on o kwadrat odległości Euklidesowej. Nie zawsze akurat taka miara podobieństwa nas interesuje. Taka miara jest też bardzo wrażliwa na duże odległości i pojedyncza wartość odstająca może znacząco wpłynąć na sumę kwadratów odległości.

Algorytm k-medoidów pozwoli nam wykorzystywać inne miary odległości za cenę wyższej złożoności obliczeniowej.

Algorytm

Algorytm PAM (Partitioning Around Medoids, nazywany dalej algorytmem k-medoidów) jest następujący

 1. Zainicjuj algorytm wybierając losowe obiekty jako medoidy/centra/reprezentantów grup.

 2. Dla wszystkich obiektów wyznacz ich przypisanie na zasadzie odległości od najbliższego medoidu. C(i)=argminkd(xi,mk), C(i) = arg\min_k d(x_i, m_k), gdzie mkm_k to medoid grupy kk.

 3. Dla każdej grupy, sprawdź czy inny obiekt z tej grupy nie ma mniejszej sumy odległości od wszystkich pozostałych w tej grupie. Jeżeli tak, to to on powinien być nowym medoidem. mk=xr(k), m'_k = x_{r(k)}, r(k)=argmini:C(xi)=kj:C(xj)=kd(xi,xj). r(k) = arg\min_{i: C(x_i) = k} \sum_{j: C(x_j) = k} d(x_i, x_j).

 4. Powtarzaj kroki 2-3 tak długo póki zmienia się przypisanie do grup C(xi)C(x_i).

Przykład

Podobnie jak dla algorytmu k-średnich poniższą analizę grup przeprowadzimy na wybranych 57 modelach aut, opierając się na zbiorze danych auta2012 z pakietu PogromcyDanych. Policzyliśmy wcześniej na podstawie dwuletnich ofert, średnią cenę, przebieg, pojemność silnika, liczbę koni mechanicznych i frakcję aut z silnikiem diesla.

Algorytm k-medoidów może działać na uprzednio wyznaczonej macierzy odległości, wyznaczmy więc ją w oparciu o odległość Manhattan.

auta <- archivist::aread("pbiecek/Przewodnik/arepo/bf2846de03bc8434d234b08fd2e31694")
auta$nazwa <- rownames(auta)
auta$Cena_norm <- scale(sqrt(auta$Cena))
auta$KM_norm <- scale(sqrt(auta$KM))
odleglosci <- dist(auta[,c("Cena_norm", "KM_norm")], method = "manhattan")
as.matrix(odleglosci)[1:5,1:5]
##      Audi A3  Audi A4 Audi A6 Audi A8 Audi Q7
## Audi A3 0.0000000 0.7184849 1.888609 6.550862 6.980737
## Audi A4 0.7184849 0.0000000 1.170124 5.832377 6.262252
## Audi A6 1.8886091 1.1701242 0.000000 4.662253 5.092128
## Audi A8 6.5508616 5.8323767 4.662253 0.000000 2.415564
## Audi Q7 6.9807367 6.2622518 5.092128 2.415564 0.000000

Przypomnijmy wykres przedstawiający wybrane parametry dla wybranych marek.

library(ggrepel)
ggplot(auta, aes(Cena, KM, label=nazwa)) +
 geom_point(size=3, color="red") +
 geom_text_repel(color="darkgrey") + theme_bw() +
 coord_trans("sqrt", "sqrt")

plot of chunk pam_bezgrup

Przyjmijmy, że chcemy znaleźć 4 grupy.

Do znalezienia podziału wykorzystajmy funkcję pam() z pakietu cluster.

library(cluster)
grupy <- pam(odleglosci, k=4)

Wynikiem jest lista, zawierająca między innymi pole clustering z informacją o przypisaniach kolejnych obserwacji oraz centers z informacją o zidentyfikowanych środkach grup.

head(grupy$clustering)
## Audi A3 Audi A4 Audi A6 Audi A8 Audi Q7 BMW 316 
##    1    2    2    3    3    1
grupy$medoids
## [1] "Peugeot 307" "Mazda 6"   "BMW X5"   "Opel Corsa"
grupy$id.med
## [1] 31 22 12 24

Wykorzystajmy obie te wartości aby narysować auta po podzieleniu na grupy. Dodatkowo wyróżnimy środki grup.

auta$grupa = factor(grupy$clustering)
centra <- auta[grupy$id.med,]

ggplot(auta, aes(Cena, KM, label=nazwa, color=grupa)) +
 geom_point(size=3) + theme_bw() +
 geom_point(data=centra, size=6) +
 geom_text_repel(data=centra, color="black", size=7) + 
 coord_trans("sqrt", "sqrt")

plot of chunk pam_grupy

Sylwetki grup

Do diagnostyki pogrupowania wykorzystuje się często tzw. sylwetki (ang. silhouette).
Są to wykresy, przedstawiające dla każdego obiektu informację na ile blisko temu obiektowi do wszystkich pozostałych z jego grupy w stosunku do wszystkich pozostałych z innej, najbliższej grupy.

Formalnie, możemy tę wartość zapisać jako

s(i)=b(i)a(i)max(a(i),b(i)), s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}, gdzie a(i)a(i) to średnia odległość obserwacji xix_i od pozostałych z jej grupy, a b(i)b(i) to najmniejsza ze średnich odległości do pozostałych grup.

a(i)=1#{j:C(xj)=C(xi)}j:C(xj)=C(xi)d(xi,xj) a(i) = \frac{1}{\#\{j: C(x_j) = C(x_i)\}}\sum_{j: C(x_j) = C(x_i)} d(x_i, x_j) b(i)=minkC(xi)1#{j:C(xj)=k}j:C(xj)=kd(xi,xj) b(i) = \min_{k \neq C(x_i)} \frac{1}{\#\{j: C(x_j) = k\}}\sum_{j: C(x_j) = k} d(x_i, x_j)

Im bliższa s(i)s(i) wartości 1, tym bardziej dany obiekt pasuje do swojej grupy, im bliższa wartości -1, tym bliżej temu obiektowi do grupy sąsiedniej.

library(factoextra)
sylwetka <- silhouette(grupy$clustering, odleglosci)
sylwetka[1:6,]
##   cluster neighbor sil_width
## [1,]    1    2 0.5544012
## [2,]    2    1 0.2354746
## [3,]    2    1 0.4535087
## [4,]    3    2 0.6164420
## [5,]    3    2 0.7226221
## [6,]    1    4 0.1658866
fviz_silhouette(sylwetka)
##  cluster size ave.sil.width
## 1    1  26     0.37
## 2    2  15     0.26
## 3    3  3     0.69
## 4    4  9     0.58

plot of chunk pam_sylwetka

results matching ""

  No results matching ""