Inne materiały

Bardzo rozbudowana, niespecjalnie czytelna ale wyczerpująca (z różnymi znaczeniami tego słowa) dokumentacja dotycząca pakietów dostępna jest na stronie ,,R extensions''. http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-exts.html#Creating-R-packages.

Pozycją obowiązkową jest nowa książka Hadleya o tym jak pisać pakiety. Lektura na 3-4 godziny dostępna na stronie http://r-pkgs.had.co.nz/intro.html.

Uzupełnieniem dla obu powyższych jest dokumentacja pakietu roxygen2 dostępna na stronie projektu https://github.com/klutometis/roxygen#roxygen2.

Więcej o testach i pakiecie testthat przeczytać można w artykule testthat: Get Started with Testing Hadley Wickham https://journal.r-project.org/archive/2011-1/RJournal_2011-1_Wickham.pdf.

Streszczeniem materiału o pakietach jest ściągawka pakietu devtools opracowana przez RStudio dostępna na stronie https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/devtools-cheatsheet.pdf. Umieszczam ją poniżej.

Ściągawka opracowana przez RStudio

Ściągawka opracowana przez RStudio

Jak udostępnić swój pakiet?

Stworzyłeś/łaś interesujący pakiet? Chcesz go umieścić w repozytorium CRAN? Dlaczego nie.

Upewnij się, że funkcja check() nie wykrywa żadnych błędów. Zbuduj plik tar.gz ze źródłami pakietu. Wyślij swój pakiet za pośrednictwem formularza https://cran.r-project.org/submit.html

Innym rozwiązaniem, jest umieszczenie swojego pakietu na serwisie GitHub. Za pomocą funkcji install_github() inni użytkownicy będą mogli zainstalować ten pakiet bezpośrednio z GitHuba.

Automatyczne formatowanie kodu

Jeżeli chcemy nasz kod udostępnić innym, to warto zadbać o to by kod jakoś wyglądał.

Jeżeli nie mamy silnie rozwiniętych nawyków dotyczących formatowania kodu, warto skorzystać z automatycznego formatowania dla przygotowanych funkcji. Interesującym rozwiązaniem jest pakiet formatR.

Funkcja tidy_dir() z pakietu formatR formatuje treść kodu we wszystkich plikach R ze wskazanego katalogu.

library("formatR")
tidy_dir("kupPanAuto/R")

results matching ""

    No results matching ""