Jak stworzyć nowy pakiet?

Nowy pakiet najwygodniej budować używając funkcji create() z biblioteki devtools.

Na potrzeby tego rozdziału stworzymy nowy pakiet kupPanAuto. Aby stworzyć pusty pakiet o takiej nazwie potrzebne jest wywołanie.

library(devtools)
create("kupPanAuto")
## Creating package kupPanAuto in .
## No DESCRIPTION found. Creating with values:
## Package: kupPanAuto
## Title: What the Package Does (one line, title case)
## Version: 0.0.0.9000
## [email protected]: person("First", "Last", email = "[email protected]", role = c("aut", "cre"))
## Description: What the package does (one paragraph).
## Depends: R (>= 3.2.2)
## License: What license is it under?
## LazyData: true
## Adding RStudio project file to kupPanAuto

Pierwszym argumentem funkcji check() jest ścieżka, w której należy stworzyć nowy pakiet. Ostatni element tej ścieżki (tutaj jedyny) to nazwa pakietu. Powyższa instrukcja w aktualnym katalogu stworzy podkatalog o nazwie kupPanAuto z minimalną liczbą niezbędnych plików.

Struktura nowo utworzonego pakietu kupPanAuto

Plik *.proj

Funkcja create() tworzy automatycznie plik konfiguracyjny projektu RStudio. Jest on zapisany do pliku *.proj.

Otwarcie takiego pliku w programie RStudio spowoduje otwarcie projektu z automatycznie ustawionym katalogiem roboczym na katalog pakietu.

Plik DESCRIPTION

Każdy pakietu musi mieć plik DESCRIPTION, opisujący podstawowe informacje takie jak nazwa, opis, informacja o autorach i zależnościach od innych pakietów.

Nowo stworzony pakiet ma generyczny plik DESCRIPTION. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po zbudowaniu pakietu to uzupełnienie informacji w tym pliku.

W sekcji Package uzupełniamy nazwę pakietu, w sekcji Title jednozdaniowy opis pakietu, w sekcji Authors informację o autorach oraz ich roli przy tworzeniu pakietów. W sekcji Description uzupełniamy szerszy opis pakietu.

Szczególnie istotne są sekcje Imports i Suggests, opisują one zależności od innych pakietów.

  • Sekcja Imports wskazuje pakiety niezbędne do działania Twojego pakietu. R będzie je instalował przy instalacji Twojego pakietu.
  • Sekcja Suggests wskazuje pakiety dodatkowe, które mogą rozszerzać możliwości Twojego pakietu, ale nie są niezbędne do działania kluczowych funkcjonalności.

Plik DESCRIPTION nowo utworzonego pakietu kupPanAuto

Jak ustawiać zależności

Jeżeli w naszym pakiecie, chcemy korzystać z funkcji lub danych z innych pakietów, powinniśmy dodać odpowiednią zależność do pliku DESCRIPTION.

Możemy w tym celu wykorzystać funkcję use_package(), która dodaje informacje o zależnościach od wskazanych pakietach.

use_package(package = "PogromcyDanych", pkg = "kupPanAuto")

## Adding PogromcyDanych to Imports
## Refer to functions with PogromcyDanych::fun()

use_package(package = "dplyr", pkg = "kupPanAuto")

## Adding dplyr to Imports
## Refer to functions with dplyr::fun()

results matching ""

    No results matching ""