Skalowanie metryczne

Oznaczmy przez xiRpx_i \in \mathcal R^p współrzędne reprezentacji obiektu ii w nowej, zredukowanej przestrzeni.

Problem szukania pp wymiarowej reprezentacji można zamienić na problem optymalizacji funkcji opisującej błąd odwzorowania. Wprowadźmy następującą funkcję zniekształcenia (tzw. funkcję ang. stress).

stress1=i,j(dijxixj)2 stress_1 = \sqrt{ \sum_{i,j} \left(d_{ij} - ||x_i - x_j||\right)^2 }

Opisuje ona różnice pomiędzy zadanymi odległościami, a odległościami w nowej przestrzeni. Minimalizacja funkcji stress1stress_1 sprowadza się do znalezienia optymalnych wartości dla współrzędnych xix_i.

Z punktu widzenia optymalizacji, możemy również minimalizować poniższą funkcję, która ma jednak taką zaletę, że wartości nie zależą już od wybranej jednostki. Zauważmy też, że dla optymalizacji nie ma również znaczenia pierwiastek.

stress2=i,j(dijxixj)2i,jdi,j2 stress_2 = \sqrt{ \frac{ \sum_{i,j} (d_{ij} - ||x_i - x_j||)^2 }{ \sum_{i,j} d^2_{i,j} } }

W ogólnym przypadku minimalizacja funkcji stress1stress_1 nie jest łatwa i wykorzystuje się do niej algorytmy iteracyjne oparte na gradientach. Ogólny schemat takiego algorytmu jest następujący.

 1. Wyznacz początkowa konfigurację (może być losowa, lub oparta o skalowanie klasyczne),
 2. Wyznacz macierz odległości pomiędzy obiektami w bieżącej konfiguracji δi,j=xixj\delta{i,j} = ||x_i - x_j||,
 3. Wykonaj regresję odległości δij\delta_{ij} na oryginalne odległości dijd_{ij}, dij=α+βδij, d_{ij} = \alpha + \beta \delta_{ij}, to nie musi być liniowa regresja, ale coś co sprowadzi δij\delta_{ij} do skali dijd_{ij}. Oznaczmy jako d^ij=α^+β^δij\hat d_{ij} = \hat\alpha + \hat\beta \delta_{ij}.
 4. Wyznacz bieżącą wartość funkcji stressstress stress=i,j(dijdij^)2i,jdij2, stress = \sqrt{ \frac{ \sum_{i,j} (d_{ij} - \hat{d_{ij}})^2 }{ \sum_{i,j} d^2_{ij} } },
 5. Na bazie gradientu funkcji stressstress uaktualnij współrzędne reprezentacji xix_i.

Powyższy algorytm ma wiele wariantów, różniących się np. adaptacyjnym wyborem długości kroku w punkcie 5 lub dodaniem wag. Schemat jest jednak podobny.

Jak przeprowadzić skalowanie metryczne w R?

Funkcja sammon() z pakietu MASS wyznacza skalowanie metyczne (nazwa pochodzi od pracy J. Sammona 1969).

Poniższy przykład wczytuje dane o głosach posłów z VII kadencji Sejmu RP na ponad 5600 głosowań. Opierając się na macierzy podobieństw wektorów głosów wyznaczmy dwu-wymiarową reprezentacje podobieństwa posłów.

Pozycja na tym wykresie zależy wyłącznie od tego w jaki sposób głosowano. Bliskość odpowiada podobieństwu w głosowaniach. Jak widzimy, posłowie tych samych klubów głosują często podobnie do siebie.

library(ggplot2)
library(ggrepel)
library(MASS)
library(cluster)

glosowania <- archivist::aread("pbiecek/Przewodnik/arepo/3eab62451d26be6d14fe99dda69675ca")
podobienstwa <- daisy(glosowania[,-(1:2)])

mds1 <- sammon(podobienstwa, k = 2)
## Initial stress    : 0.09130
## stress after 10 iters: 0.07400, magic = 0.018
## stress after 20 iters: 0.06447, magic = 0.009
## stress after 30 iters: 0.05641, magic = 0.020
## stress after 40 iters: 0.05158, magic = 0.009
## stress after 43 iters: 0.04861
projekcja <- as.data.frame( mds1$points )
projekcja$klub <- glosowania[,2]
projekcja$imie <- glosowania[,1]

ggplot(projekcja, aes(V1, V2, label=imie)) + 
 geom_point(aes(color=klub)) +theme_bw()

plot of chunk glosowania

Zaznaczmy na tym wykresie pozycje liderów klubów.

ggplot(projekcja, aes(V1, V2, label=imie)) + 
 geom_point(aes(color=klub)) +
 geom_text_repel(data=projekcja[c(268, 348, 139, 259, 168, 309, 223),]) +theme_bw()

plot of chunk glosowania2

results matching ""

  No results matching ""