Jak wyznaczać odległość pomiędzy obserwacjami?

Analiza skupisk jest oparta o odległości pomiędzy obserwacjami. Poprawne określenie odległości jest być albo nie być dla poprawności wyników.

W kolejnych podrozdziałach opiszemy różne algorytmy identyfikacji skupisk, ale nie ma znaczenia której metody używamy jeżeli źle określimy odległości.

Niech xx i yy oznaczają dwie obserwacje opisane przez wektory wartości, x=(x1,...,xn)x=(x_1, ..., x_n) i y=(y1,...,yn)y=(y_1, ..., y_n).

Typowe definicje funkcji odległości pomiędzy nimi to:

Typowe wybory dla zmiennych ilościowych

Odległość Euklidesowa

Standardowa odległość w RnR^n

d(x,y)=i(xiyi)2. d(x, y) = \sqrt{\sum_i (x_i - y_i)^2}.

Odległość maksimum

Maksymalna odległość po współrzędnych.

d(x,y)=maxixiyi. d(x, y) = \max_i{|x_i - y_i|}.

Odległość Manhattan (taksówkowa)

Suma odległości po współrzędnych

d(x,y)=ixiyi. d(x, y) = \sum_i{|x_i - y_i|}.

Odległość Canberra

Ważona wersja odległości Manhattan, stosowana dla danych o zliczeniach (np. o rozkładzie zbliżonym do Poissona), uporządkowanych rankingach itp.

d(x,y)=ixiyixi+yi d(x, y) = \sum_i{\frac{|x_i - y_i|}{|x_i| + |y_i|}}

Typowe wybory dla zmiennych jakościowych

Odległość Hamminga

Liczba różnych współrzędnych. Często wykorzystywana dla ciągów cyfr lub liter, ale też dla binarnych wektorów.

d(x,y)=#{i:xiyi} d(x, y) = \#\{i: x_i \neq y_i\}

Odległość Jaccarda

Dla wektorów binarnych, najprostsza interpretacja to: wielkość przecięcia podzielona na wielkość części sumy. Często używana przez ekologów, np. gdy bada się jak często dwa gatunki współwystępują. Sensownie jest wtedy porównywać jak często te gatunki występują razem w stosunku do liczby miejsc gdzie występuje przynajmniej jeden z nich.

d(x,y)=#{i:(xi=1)(yi=1)}#{i:(xi=1)(yi=1)}. d(x, y) = \frac{\#\{i: (x_i = 1) \wedge (y_i = 1)\}}{\#\{i: (x_i = 1) \vee (y_i = 1)\}}.

Nietypowe wybory

Jeżeli analizujemy wektor zmiennych o zbliżonych charakterystykach to możemy wybrać którąś z powyższych metryk. Ale:

 • Jeżeli elementy wektora są w znacząco różnych zakresach zmienności to często rozsądnym pomysłem jest unormowanie każdej ze współrzędnych osobno (np. długość w metrach i milimetrach). Unormować można tak by średnia była równa 0 i sd 1 lub by zakres zmienności wynosił [0,1] lub w inny sposób (np. przez rangi).

 • Jeżeli elementy xx i yy składają się z różnych zmiennych, np. jakościowych (kraj pochodzenia) i ilościowych (wiek) to możemy na poszczególnych współrzędnych wyznaczać cząstkowe macierze odległości a następnie je składać.

 • Często nie jest oczywiste jak liczyć odległość. Przypuśćmy że porównujemy głosowania posłów (za, przeciw, wstrzymał się, nie było go) - odległość pomiędzy głosowaniami można różnie określać. Lub przypuśćmy że porównujemy korpusy tekstów. Co będzie dobrą miarą podobieństwa napisów? A gdy porównujemy obrazy? Często nie ma sensu porównywanie bezpośrednio obrazów, ale najpierw wyznacza się cechy które już można porównywać w bardziej klasyczny sposób.

A jak to zrobić w R?

Najprostszy sposób by policzyć odległość w R jest przez użycie funkcji dist(). Są w niej zaimplementowane powyżej opisane odległości.

kwiatkow5 <- iris[1:5,1:4]

dist(kwiatkow5)
##      1     2     3     4
## 2 0.5385165               
## 3 0.5099020 0.3000000          
## 4 0.6480741 0.3316625 0.2449490     
## 5 0.1414214 0.6082763 0.5099020 0.6480741
dist(kwiatkow5, method = "manhattan")
##   1  2  3  4
## 2 0.7      
## 3 0.8 0.5    
## 4 1.0 0.5 0.4  
## 5 0.2 0.7 0.8 1.0
as.matrix(dist(kwiatkow5, method = "max"))
##   1  2  3  4  5
## 1 0.0 0.5 0.4 0.5 0.1
## 2 0.5 0.0 0.2 0.3 0.6
## 3 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4
## 4 0.5 0.3 0.2 0.0 0.5
## 5 0.1 0.6 0.4 0.5 0.0

Łatwość jej użycia niesie ryzyko stosowania jej bez głębszej refleksji jakie odległości mają sens.

Powtórzmy więc jeszcze raz w analizie skupisk kluczowy jest wybór odległości.

Pokaż ją!

Macierz odległości (o ile nie jest duża) można przedstawiać graficznie z użyciem tzw. mapy ciepła. Więcej o tym jak jest konstruowana w kolejnych rozdziałach.

d <- as.matrix(dist(kwiatkow5, method = "max"))

heatmap(d, symm = TRUE)

plot of chunk unnamed-chunk-2

results matching ""

  No results matching ""