Jak wyznaczać agregaty / statystyki w grupach?

Częstą operacją, którą wykonuje się na danych, szczególnie tych dużych, jest wyznaczanie statystyk / podsumowań / agregatów dla podgrup danych.

Aby takie agregaty wyznaczać z pakietem dplyr możemy wykorzystać funkcje summarise() i groupby(). Pierwsza określa jakie statystyki chcemy policzyć, druga określa w jakich grupach.

Przedstawimy te funkcje poniżej jedna po drugiej.

Jak wyznaczać agregaty?

Funkcją summarise() można wyznaczyć agregaty w danych.

Przykładowo, poniższa instrukcja dla zbioru danych auta2012 liczy średnią cenę, pierwiastek z wariancji ceny i medianę przebiegu aut.

library(dplyr)
library(PogromcyDanych)

auta2012 %>%
 summarise(sredniaCena = mean(Cena.w.PLN),
      sdCena = sqrt(var(Cena.w.PLN)),
      medianaPrzebiegu = median(Przebieg.w.km, na.rm=TRUE))
##  sredniaCena  sdCena medianaPrzebiegu
## 1  35755.11 70399.67      140000

Nie zawsze agregat związany jest z przekształceniem wartości w jakiejś kolumnie. Przykładowo, dosyć przydatną statystyką jest liczba wierszy, która nie zależy od wartości w danych. Taki agregat można wyznaczyć funkcją n().

Wyznaczając agregaty możemy składać funkcje. Przykładowo składając mean() i grepl() możemy policzyć procent aut z określonym elementem wyposażenia.

auta2012 %>%
 summarise(liczba.aut.z.klimatyzacja = sum(grepl("klimatyzacja", Wyposazenie.dodatkowe)),
      procent.aut.z.klimatyzacja = 100*mean(grepl("klimatyzacja", Wyposazenie.dodatkowe)),
      procent.aut.z.automatem = 100*mean(Skrzynia.biegow == "automatyczna"),
      liczba.aut = n())
##  liczba.aut.z.klimatyzacja procent.aut.z.klimatyzacja
## 1          162960          78.49635
##  procent.aut.z.automatem liczba.aut
## 1        16.32354   207602

Grupowanie

Funkcja group_by() pozwala określić w jakich grupach mają być liczone agregaty wyznaczane przez funkcję summarise().

Sama funkcja nie powoduje żadnego przetwarzania, a jedynie dodaje znacznik określający co jest teraz zmienną grupującą. Kolejne funkcje w potoku (tj. summarise()) będą dzięki temu znacznikowi wiedziały, że statystyki należy wyznaczać w grupach.

Poniższy przykład liczy trzy statystyki (medianę ceny, przebiegu i liczbę wierszy) dla poszczególnych typów paliwa.

auta2012 %>%
 filter(Marka == "Volkswagen", Rok.produkcji == 2007) %>%
 group_by(Rodzaj.paliwa) %>%
 summarise(medianaCeny = median(Cena.w.PLN, na.rm=TRUE),
      medianaPrzebieg = median(Przebieg.w.km, na.rm=TRUE),
      liczba = n())
## Source: local data frame [3 x 4]
## 
##      Rodzaj.paliwa medianaCeny medianaPrzebieg liczba
##          (fctr)    (dbl)      (dbl) (int)
## 1        benzyna   33550.0      67000  190
## 2      benzyna+LPG   34048.9      95000   7
## 3 olej napedowy (diesel)   38900.0     145000  1482

Agregaty są zwykłą ramką danych, można wykonywać na nich kolejne operacje, np. sortowanie.

auta2012 %>%
 filter(Marka == "Volkswagen", Rok.produkcji == 2007) %>%
 group_by(Rodzaj.paliwa) %>%
 summarise(medianaCeny = median(Cena.w.PLN, na.rm=TRUE),
      medianaPrzebieg = median(Przebieg.w.km, na.rm=TRUE),
      liczba = n()) %>%
 arrange(liczba)
## Source: local data frame [3 x 4]
## 
##      Rodzaj.paliwa medianaCeny medianaPrzebieg liczba
##          (fctr)    (dbl)      (dbl) (int)
## 1      benzyna+LPG   34048.9      95000   7
## 2        benzyna   33550.0      67000  190
## 3 olej napedowy (diesel)   38900.0     145000  1482

Grupowanie po dwóch zmiennych

Grupować można po dwóch lub większej liczbie zmiennych. W tym przypadku agregaty liczone są dla każdej występującej w danych kombinacji zmiennych grupujących.

Jeżeli jakaś kombinacja grup w danych nie występuje (np. Model = Beetle i Rodzaj.paliwa = benzyna+LPG) to nie pojawi się też w agregatach.

auta2012 %>%
 filter(Rok.produkcji == 2007, Marka == "Volkswagen") %>%
 group_by(Model, Rodzaj.paliwa) %>%
 summarise(medianaCeny = median(Cena.w.PLN, na.rm=TRUE),
      medianaPrzebieg = median(Przebieg.w.km, na.rm=TRUE),
      liczba = n())
## Source: local data frame [35 x 5]
## Groups: Model [?]
## 
##    Model     Rodzaj.paliwa medianaCeny medianaPrzebieg liczba
##    (fctr)         (fctr)    (dbl)      (dbl) (int)
## 1   Beetle        benzyna   39000.0     30000.0   1
## 2   Caddy        benzyna   27900.0    170000.0   2
## 3   Caddy olej napedowy (diesel)   30813.0    126905.5   49
## 4 Caravelle olej napedowy (diesel)   65900.0    170000.0   9
## 5    Eos        benzyna   53445.0     53000.0   6
## 6    Eos olej napedowy (diesel)   64900.0     62000.0   7
## 7    Fox        benzyna   15227.9     69000.0   11
## 8    Fox olej napedowy (diesel)   17000.0    137000.0   7
## 9    Golf        benzyna   35900.0     70500.0   37
## 10   Golf      benzyna+LPG   31650.0     99500.0   4
## ..    ...          ...     ...       ...  ...

results matching ""

  No results matching ""